QUE É A INTELIXENCIA ARTIFICIAL?

A intelixencia artificial (IA) é unha rama da informática que se centra na creación de sistemas informáticos que poden realizar tarefas que requiren intelixencia humana, como o recoñecemento de patróns, a aprendizaxe e a toma de decisións. A IA ten as súas raíces no traballo de moitos/as científicos/as e matemáticos/as ao longo da historia, pero o termo “intelixencia artificial” foi acuñado por primeira vez en 1956 durante unha conferencia en Dartmouth.

Desde entón, a IA experimentou un gran desenvolvemento e chegou a ser utilizada nunha ampla variedade de aplicacións, desde o recoñecemento de voz e a tradución automática ata o diagnóstico médico e a condución autónoma. Aínda que a IA avanzou moito nas últimas décadas, aínda hai moito por aprender e moitos problemas por resolver. No futuro, espérase que a IA teña un impacto aínda maior na sociedade e o mundo laboral.

POR QUE USAR INTELIXENCIAS ARTIFICIAIS?

A intelixencia artificial (IA) pode resolver problemas que as persoas non poden debido ás súas capacidades para procesar grandes cantidades de datos e realizar cálculos complexos de maneira moi rápida. Os computadores poden procesar información de maneira máis rápida e eficiente que os humanos e, por tanto, son capaces de analizar grandes conxuntos de datos e atopar patróns e tendencias que poderían pasar desapercibidos para os humanos.

Ademais, a IA pode utilizar algoritmos para avaliar diferentes opcións e elixir a mellor solución a un problema. Isto pode ser útil en situacións nas que hai moitas opcións posibles e é difícil avaliar cal é a mellor.

En resumo, a IA pode resolver problemas que as persoas non poden debido á súa capacidade para procesar grandes cantidades de datos de maneira rápida e utilizar algoritmos para avaliar diferentes opcións e elixir a mellor solución a un problema.

A intelixencia artificial (IA) pode resolver problemas que as persoas non poden debido ás súas capacidades para procesar grandes cantidades de datos e realizar cálculos complexos de maneira moi rápida. Os computadores poden procesar información de maneira máis rápida e eficiente que os humanos e, por tanto, son capaces de analizar grandes conxuntos de datos e atopar patróns e tendencias que poderían pasar desapercibidos para os humanos.

Ademais, a IA pode utilizar algoritmos para avaliar diferentes opcións e elixir a mellor solución a un problema. Isto pode ser útil en situacións nas que hai moitas opcións posibles e é difícil avaliar cal é a mellor.

En resumo, a IA pode resolver problemas que as persoas non poden debido á súa capacidade para procesar grandes cantidades de datos de maneira rápida e utilizar algoritmos para avaliar diferentes opcións e elixir a mellor solución a un problema.

QUE FERRAMENTAS SON AS MÁIS USADAS E POPULARES ACTUALMENTE?

A día de hoxe unha das ferramentas máis populares de IA é o Chat GPT (Generative Pre-trained Transformer). Esta ferramenta utiliza a linguaxe natural para permitir que os usuarios teñan conversacións cun computador de maneira similar a como o farían con outra persoa. O Chat GPT foi utilizado para crear asistentes virtuais e para mellorar a eficiencia en tarefas como a resposta ao cliente.

Información preguntada a la IA

DALL-E (Dynamic Contextual and Collaborative Engine) é unha ferramenta de IA que se utiliza para xerar imaxes e textos a partir dunha breve descrición proporcionada polo usuario. Esta ferramenta foi utilizada para crear arte e contido publicitario e ten o potencial de revolucionar a forma en que se crea contido no futuro.

Tv robótica creada a partir de la IA

Stable Diffusion é unha ferramenta de intelixencia artificial creada por Stability AI. Esta ferramenta pode crear imaxes dixitais de alta calidade a partir de descricións en texto. Pódese usar para varias tarefas, como crear traducións de imaxes guiadas por texto e mellorar imaxes existentes. A diferenza doutras ferramentas similares, Stable Diffusion é de código aberto e non ten restricións nas imaxes que produce.

Xa por último, un exemplo dun proxecto de IA cun gran potencial futuro é Deep Mind, unha empresa pertencente a Google que desenvolveu un algoritmo capaz de resolver predicións do encartado de proteínas. O seu equipo creou un sistema chamado AlphaFold que pode predicir como se ve unha proteína en 3D só coa súa secuencia de aminoácidos en 1D. Isto é importante porque as proteínas son como os bloques de construción da vida e a súa forma está relacionada coa súa función. Se sabemos como se ve unha proteína, podemos entender mellor que fai e como funciona. AlphaFold axudou a moitos investigadores e serviu para resolver problemas importantes no mundo real. Agora, o equipo está a expandir a base de datos de AlphaFold a máis de 200 millóns de estruturas de proteínas para poder entender aínda máis a bioloxía.

DEBEMOS UTILIZAR A INTELIXENCIA ARTIFICIAL NA EDUCACIÓN?

Niño robótico hecho con IA

Moitos expertos falan de que a intelixencia artificial (IA) puxo de manifesto algunhas carencias do sistema educativo en canto ao ensino do razoamento e o pensamento crítico. Moitas veces, a educación céntrase na aprendizaxe memorístico en lugar de en o desenvolvemento de habilidades de pensamento máis profundas e o razoamento. Isto pode dificultar a preparación dos/as estudantes para o mundo laboral de hoxe e mañá, xa que a IA e outras tecnoloxías están a substituír cada vez máis tarefas que antes eran realizadas por humanos e requirían habilidades de pensamento e razoamento.

No contexto da educación, a intelixencia artificial (IA) pode ser utilizada de diversas maneiras para mellorar a aprendizaxe e o ensino. Algunhas formas en que a IA pode ser utilizada na educación inclúen:

Asistentes virtuais: Ferramentas como o Chat GPT poden ser utilizadas para crear asistentes virtuais que poden axudar ós/ás estudantes para aprender de maneira máis eficiente. Por exemplo, un asistente virtual podería responder a preguntas dos estudantes ou proporcionar feedback sobre o seu traballo.
Análise de datos: Ferramentas como Stable Diffusion poden ser utilizadas para analizar grandes conxuntos de datos e atopar patróns e tendencias. Isto pode ser útil para identificar problemas na aprendizaxe ou para avaliar o progreso dos estudantes.
Xeración de contido: Ferramentas como Dal-e poden ser utilizadas para xerar contido de aprendizaxe personalizada para os/as estudantes. Por exemplo, un profesor podería proporcionar unha breve descrición dun tema e a ferramenta podería xerar imaxes e textos adicionais para axudar aos estudantes para comprender mellor o tema.
Desenvolvemento de proxectos: Os/as alumnos/as de Vermislab aplican a AI para resolver problemas sociais como o proxecto Inclock. En que o recoñecemento de imaxes mediante intelixencia artificial axuda á comunicación dos/as nenos/as xordos/as nos colexios.
Ademais, a IA podería ser utilizada para proporcionar feedback personalizado ós/ás estudantes ou para adaptar o plan de estudos dunha clase ás necesidades individuais dos/as estudantes tendo en conta moitos máis datos.

Todo isto debe terse en conta no redeseño do ensino do futuro e non tomarse como palabra sacra. Os/as educadores deben saber que metodoloxías, contidos e actividades deseñar que potencien ao máximo as habilidades máis necesarias dos/as estudantes para a súa vida futura. Actividades como a memorización teñen tamén grandes beneficios a nivel de desenvolvemento neuronal e capacidade de esforzo, resiliencia e creación de patróns de aprendizaxe.

En resumo, a IA ten o potencial de transformar a forma en que ensinamos e aprendemos. Ao utilizar ferramentas como o Chat GPT, Stable Diffusion ou DALL-E podemos proporcionar unha aprendizaxe máis personalizada e eficiente aos nosos estudantes e mellorar a forma en que ensinamos, pero sempre tendo en conta os obxectivos e que non todo vale e que o de antes tamén era bo, de feito, fíxonos chegar ata deseñar estas Intelixencias Artificiais :).

QUE HABILIDADES SERÁN MÁIS NECESARIAS NO FUTURO LABORAL?

A intelixencia artificial (IA) pode ter un impacto significativo no futuro laboral dos nosos estudantes. A medida que a IA utilízase cada vez máis no lugar de traballo, é importante que os estudantes estean preparados para traballar con estas tecnoloxías e desenvolver habilidades crave como o pensamento crítico, a resolución de problemas e o traballo en equipo.

Nas escolas, é importante fomentar o desenvolvemento destas habilidades. Estas habilidades poden axudar ós/ás estudantes para aprender a traballar coa IA e a desenvolver a súa capacidade para resolver problemas e establecer estratexias a longo prazo.

Ademais, a extrapolación de ideas e a capacidade de ter unha visión 360 dos problemas son habilidades crave para o éxito no mundo laboral. A IA pode axudar aos estudantes para desenvolver estas habilidades ao permitirlles traballar con problemas complexos e utilizar ferramentas como o Chat GPT e Stable Diffusion para atopar solucións.

No futuro, é posible que xurdan novas ferramentas de IA que poderían ter aplicacións aínda máis amplas. Por exemplo, a IA podería ser utilizada para axudar a resolver retos da humanidade como a cura contra o cancro, a enerxía de fusión nuclear, os problemas mentais ou físicos, a exploración espacial e moitos máis. É importante seguir explorando como a IA pode ser utilizada para mellorar a nosa vida e resolver os problemas que enfrontamos como sociedade.

En resumo, a IA pode ter un impacto significativo no futuro laboral dos nosos estudantes e na forma en que ensinamos e aprendemos. Ao fomentar o desenvolvemento de habilidades clave como o pensamento crítico, a resolución de problemas e o traballo en equipo, podemos preparar aos nosos estudantes para o futuro e aproveitar ao máximo o potencial da IA na educación.

PREPARADOS PARA O FUTURO

En VermisLAB, a nosa academia de makers, cremos firmemente na importancia de aprender a pensar, a realizar razoamentos críticos e a resolver problemas. Por iso, nos nosos proxectos poñemos especial énfase en ensinar ós/ás nosos/as alumnos/as para utilizar as ferramentas dispoñibles de maneira efectiva e a traballar en equipo para resolver problemas.

Cremos que os nosos alumnos teñen o potencial de cambiar o mundo para mellor e estamos comprometidos a axudarlles a desenvolver as habilidades e coñecementos necesarios para facelo. Ao fomentar o pensamento crítico e a resolución de problemas, estamos a preparar aos nosos alumnos para o futuro e axudándolles a desenvolver habilidades crave que serán esenciais no mundo laboral de hoxe e mañá.

En Vermislab, estamos constantemente explorando novas formas de utilizar a intelixencia artificial e outras tecnoloxías para mellorar a forma en que ensinamos e aprendemos. Cremos que a IA pode ser unha ferramenta poderosa para axudar aos nosos alumnos para resolver problemas e a desenvolver habilidades crave para o futuro. Estamos comprometidos a seguir traballando para aproveitar ao máximo o potencial da IA na educación e preparar ós/ás nosos/as alumnos/as para o futuro.

Consulta máis información sobre Intelixencia Artificial nos seguintes post:

https://www.vermislab.com/herramientas-para-integrar-la-inteligencia-artificial-en-la-educacion-secundaria/

https://www.vermislab.com/herramientas-para-integrar-la-inteligencia-artificial-en-el-aula/

https://www.vermislab.com/inteligencia-artificial-y-futuro-laboral/

https://www.vermislab.com/inteligencia-artificial-educacion/