Campamento Neurotecnoloxía GL

  • Cubre o siguinte formulario para anotarte no noso campamento online de Neurotecnoloxía - avanzado 😀
  • En atención ao disposto na lexislación relativa a protección de datos e en concreto polo disposto no Regulamento UE 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril infórmalle que o presente formulario cumpre cos requisitos normativos, e que os datos persoais que nos sexan proporcionados van ser incorporados para o seu tratamento en ficheiros automatizados, cuxo responsable é DESIGN THINKERS & MAKERS S. L. As finalidades son: 1) as correspondentes para poder prestar as actividades extraescolares, talleres e campamentos ofertados, e a efectos de xestión contable, así como manter comunicación sobre información importante ou cambios na actividade cos usuarios de ser necesario. Así mesmo, as observacións sobre saúde ou necesidades educativas son requiridas para poder ofrecer ao menor a atención necesaria e ofrecer a alimentación adecuada, de ser o caso. 2) a promoción de outras actividades que ofertemos relacionadas co interese do usuario, a través de email ou WhatsApp e a inscrición dos ususarios no newsletter de VermisLAB. O tratamento dos datos persoais levados a cabo por VermisLAB responde exclusivamente ós fins establecidos anteriormente e correspondentes aos que lle foron requiridos. Estando lexitimada ao tratamento por prestarse o consentimento no marco da presente relación contractual. O tempo de conservación dos seus datos será o correspondente ó tempo que dure a relación, ou ata que exercite os seus dereitos de supresión ou cancelación. Estes datos non serán transferidos a terceiras persoas sen o correspondente consentimento previo, nin fóra dos casos legalmente previstos para os inscritos en Santiago de Compostela. Pode exercitar os seus dereitos de acceso aos seus datos persoais, de rectificación ou supresión, á limitación do seu tratamento, oposición ao tratamento ou á portabilidade de datos dirixíndose ao responsable de tratamento na seguinte dirección: Rúa do Tambre, número 61, CP: 15704, Santiago de Compostela. Ou tamén á seguinte dirección de email: lab@vermislab.com. Igualmente, lémbraselle que vostede ten dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos.